Acte necesare la notar pentru întocmirea și legalizarea unei procuri sau împuterniciri.

Acte necesare procură / împuternicire

 

Prin procura sau împuternicirea notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. pentru o perioadă definită de timp sau până la ducerea la îndeplinire a unei sarcini, act juridic, eveniment.

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original.;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare

Alte acte necesare pentru procură:

 

 • Pe lângă actele menţionate, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;
 • Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile;
 • Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la notariat.

Pentru a realiza o procură sau împuternicire la Gorun si Asociatii vă rugăm să vă programați online. Astfel vă asigurați că veți petrece puțin timp la notariat.

Mai jos veți găsi actele necesare pentru diferite tipuri de procuri și împuterniciri:

Procură administrare societate

 

Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)

 

Procură semnătură electronică (digitală)

 

Împuternicire înmatriculare auto

 

Procură cazier judiciar

 

Procură judiciară

 

Procură de reprezentare la divorțul notarial

 

Procură de reprezentare la succesiune

 

Procură pentru bancă

 

Împuternicire pentru Registrul Comerțului

 

Procură pensie

 

Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)

 

Procură vânzare apartament

 

Procură vânzare casă

 

Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

 

Procură pentru ridicarea paşaportului

 

 

Acte necesare Procură administrare societate

Procura notarială generală de administrare a unei societăți este un contract de mandat prin care administratorul societății respective (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare, conservare sau dispoziție pentru buna desfăşurare a activităţii societății.

Sunt acte de administrare: închirierea unori bunuri din patrimoniul societății, încasarea veniturilor din chirii, încheierea contractelor de prestări servicii, încheierea și desfacerea contractelor de muncă etc.

Sunt acte de conservare: depunerea bilanțurilor sociietății, supravegherea şi verificarea evidenţei contabile, contestarea constatărilor organelor financiare, fiscale sau a altor organe de control, semnarea proceselor verbale de constatare, semnarea şi avizarea declaraţiilor fiscal și a declaraţiilor unice etc, plata taxelor şi impozitelor către stat etc.

Sunt acte de dispoziție: efectuarea de operaţiuni bancare în şi din conturile societății comerciale, vânzarea unor bunuri din patrimoniul societății, actele de dizolvare, de lichidare a societăţii, de cesiune părţi sociale

Acte necesare

 • cartea de identitate a administratorului societății1;
 • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să administreze societatea2;
 • certificatul de înregistrare fiscală al societății (“CUI-ul”).

[1] Administratorul societății trebuie să vină personal la notariat pentru a face această împuternicire.
[2] Nu este necesară și prezența la notariat a persoanei împuternicite.

 

 

Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)

Procura notarială generală de administrare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este un contract de mandat prin care proprietarul unui imobil (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv.

Sunt acte de administrare: închirierea imobilului, încasarea veniturilor din chirie, efectuarea de reparații, arendarea terenului etc.

Sunt acte de conservare: plata taxelor şi impozitelor către stat, încheierea contractului de asigurare a imobilului, plata primelor de asigurare, întocmirea unui inventar, înscrierea unei ipoteci ori a unui privilegiu în registrele de publicitate, întreruperea prescripţiei etc.

Acte necesare

 • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
 • actul de proprietate al  imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • copie de pe actul de identitate1al persoanei împuternicite1 să administreze imobilul (mandatar).

[1] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

 

 

Procură semnătură electronică (digitală)

Ca să puteți folosi serviciul “Depunere declaraţii on-line” oferit de Ministerul de Finanţe, conform Art. 2 alineatul 4 din Ordinul nr. 2520/2010 al aceleieși instituții, va trebui să depuneţi la orice unitate fiscală din subordinea ANAF, printre altele, şi o procură sau împuternicire autentificată de notarul public.

Din procura pentru semnătura electronică (digitală) trebuie să rezulte dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale în numele contribuabilului. În situaţia în care titularul certificatului este deja reprezentant legal al contribuabilului în numele căruia doreşte să semneze declaraţiile fiscale, această procură nu mai este necesară.

Acte necesare:

 • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului PFA1;
 • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să depună declarațiile online2;
 • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate (“CUI-ul”).
 • certificat constatator – se poate obține și la notariat prin aplicația RECOM Online (taxa registrului este 8 lei).

[1] Administratorul societății sau, după caz, reprezentantul persoanei fizice autorizate, trebuie să vină personal la notariat pentru a face această împuternicire.

[2] Nu este necesară și prezența persoanei împuternicite.

 

 

Împuternicire înmatriculare auto

Proprietarul unui automobil este obligat să îl înmatriculeze sau să îl înregistreze, după caz, înainte de a-l pune în circulaţie.

Înmatricularea se efectuează la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competență proprietarul își are domiciliul sau sediul ori reședinta, în cazul persoanei fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate.

Atât personele fizice cât și cele juridice pot înmatricula un autovehiculul prin mandatar, împuternicit prin procură notarială specială, care să le reprezinte în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehicului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu, să semneze de primirea acestora etc.

 

Acte necesare pentru procura de înmatriculare auto

 • actul de identitate1al proprietarului mașinii;
 • cartea de identitate a vehiculului;
 • copie de pe cartea de identitate a persoanei sau persoanelor1împuternicite (mandatari).

[1] Proprietarul mașinii trebuie să se identifice și să semneze procura în fața notarului.

[2] Proprietarul poate mandata prin împuternicire una sau mai multe persoane. Prezența mandatarului la notariat nu este necesară.

 

 

Procură cazier judiciar

Prin acest tip de procură o persoană, numită mandant, îl împuterniceşte pe un terţ, numit mandatar, pentru ca acesta din urmă să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea cazierului judiciar.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune cererea-tip personal sau prin mandatar-împuternicit la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/reşedinţă.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Găsiţi mai jos atât actele necesare la biroul notarial, cât la ghişeele subunităţilor de poliţie pentru cazul în care se solicită obţinerea cazierului judiciar de către o persoană împuternicită prin procură.

Acte necesare la notariat

(pentru autentificarea şi eliberarea procurii notariale)

 • actul de identitate al mandantului (cel care împuternicireşte), în original;
 • datele de identificare ale mandatarului (persoana împuternicită).

Acte necesare la ghişeele subunităţilor de poliţie

(pentru eliberarea cazierului judiciar cu procură, în baza cererii care se depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România)

 • copia actului de identitate a solicitantului;
 • copia actului de identitate a împuternicitului;
 • procura notarială, în original dacă are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar sau în copie, dacă este una generală, ce presupune împuternicirea pentru mai multe şi obţinerea certificatului de cazier judiciar;
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
 • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

 

Procură judiciară

Prin procura judiciară, o persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), după caz, să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

Potrivit art. 85 din noul Cod de procedură civilă, împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic (procură notarială).

Despre procura generală și procura specială

Procura generală îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.

Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.

Acte necesare pentru procura judiciară

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea1(mandant), în original;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite2(mandatar) sau datele acestuia de identificare;
 • datele dosarului, dacă acesta există (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.)

Note:
[1] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.

[2] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

 

 

Procură de reprezentare la divorțul notarial

Soții care divorțează de comun acord la notariat pot să depună cererea de divorț la notarul public printr-o terță persoană împuternicită cu procură autentică notarială. Pot fi reprezentați prin procură atât ambii soți, cât și doar unul dintre aceștia. De asemenea, un soț il poate reprezenta pe celălalt prin procură la depunerea cererii.

După depunerea cererii de divorț, notarul public le va acorda soților un termen de reflecție de 30 de zile. După trecerea acestui termen, va fi necesar ca ambii soți să se prezinte personal la biroul notarial pentru eliberarea certificatului de divorț. Reprezentarea prin procură notarială nu mai este posibilă la eliberarea certificatului de divorț notarial.

Acte necesare

 • actul de identitate al soțului care face procura;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • certificatul de căsătorie.

 

 

Procură de reprezentare la succesiune

Moştenitorul care, din diferite motive, nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat, are posibilitatea să încheie o procură notarială în formă autentică prin care să desemneze o altă persoană să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale notariale.

Această procură se poate încheia la orice birou notarial.

Moștenitorul aflat în străinătate și care nu poate veni în țară are posibilitatea să încheie acest tip de procură la consulatul României din țara în care se află.

Acte necesare

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea(1)(mandant), în original;
 • acte de stare civilă, în original;
 • certificatul de deces al defunctului, în original;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite(2)(mandatar) sau datele acestuia de identificare.

Note:
[1] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.
[2] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Procură pentru bancă

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană (mandantul) poate împuternici pe o alta (mandatarul) să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele său.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit pentru semnarea unui contract de credit de nevoi personale, unui credit imobiliar cu ipotecă, pentru retragerea unor sume de bani din contul mandantului, constituirea sau lichidarea unui cont curent sau de depozit, emiterea sau ridicarea unui card bancar, transferul unor sume de bani prin ordin de plată, solicitarea extraselor de cont lunare etc. .

Acte necesare pentru procură la bancă

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea(2)(mandant), în original.;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite(3)(mandatar) sau datele acestuia de identificare

Note:

[1] Pe lângă actele menţionate mai sus, în funcție de operațiunea bancară care face obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;

[2] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.

[3] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

 

 

Împuternicire pentru Registrul Comerțului

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană juridică (firmă-societate comercială) sau persoană fizică autorizată (PFA) poate împuternici o terţă persoană fizică să o reprezinte la Oficiul Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit în vederea înregistrării firmei, înregistrarea eventualelor modificări intervenite în contractul și statutul societății comerciale, semnarea unui act adițional privind completarea obiectului de activitate al societății, declararea unui nou punct de lucru, retragerea documentelor depuse etc.

Acte necesare

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea(1) (mandant), în original;
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite(2) sau datele acesteia de identificare;
 • certificatul de înregistrare al firmei.

Note:

[1] Pentru persoanele juridice împuternicirea se face de către fondator, asociat, administrator/membru al directoratului sau de către reprezentanţii acestora. Pentru persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale şi familiale împuternicirea se face de către persoana fizică, titularul întreprinderii  individuale, respectiv reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale sau,  după caz, de către un alt membru al întreprinderii familiale, în condiţiile legii.

[2Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

 

Procură pensie

În baza procurii notariale speciale pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana pensionată (mandantul) poate împuternici o terță persoană (mandatarul), după caz:

 • să ridice, în numele său, pensia sau alte drepturi cuvenite și restante;
 • să depună dosarul de pensie;
 • să deschidă contul curent atașat sau nu unui card, în vederea încasării pensiei;
 • să semneze și să ridice extrasul de cont;
 • să ridice decizia de pensie, carnetul de muncă original, precum şi taloanele de plată a pensiei, taloanele speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.

Acte necesare:

 • Actul de identitate al persoanei care dă procura (mandantul);
 • Copia actului de identitate al persoanei care urmează să ridice pensia;
 • Numărul dosarului de pensie (nu și pentru procura de depunere a dosarului de pensie).

 

 

Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)

Procura notarială de cumpărare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț, sau, după caz, la un preț negociat de către mandatar.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Acte necesare

 • actul de identitate(1)al viitorului proprietar al imobilului (mandant);
 • copie de pe actul de identitate1al persoanei împuternicite(2) să cumpere imobilul (mandatar);

[1] Actul de identitate poate fi: buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport.

[2] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

 

 

Procură vânzare apartament

Procura de vânzare a unui apartament este un contract de mandat prin care proprietarul imobilului (mandantul) o împuterniceşte pe o altă persoana (mandatar) să vândă respectivul imobil.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la notariat), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementată de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Acte necesare

 • actul de identitate1al proprietarului2 apartamentului (mandant);
 • copie de pe actul de identitate1al persoanei împuternicite 3 să vândă apartamentul (mandatar);
 • actul de proprietate al apartamentului, în original;
 • extras cf informare recent

[1] Actul de identitate poate fi: buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport.

[2] Dacă apartamentul este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, ambii soţi trebuie să dea procura;

[3] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

 

Procură vânzare casă

Procura notarială de vânzare a unei case/vile este un contract de mandat prin care proprietarul imobilului (mandantul) o împuterniceşte pe o altă persoana (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru vânzarea imobilului.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde o casă poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Acte necesare

 • actul de identitate1al proprietarului (2) casei (mandant);
 • copie de pe actul de identitate (1) al persoanei împuternicite 3 să vândă casa (mandatar);
 • actul de proprietate al casei, în original;
 • extras cf informare recent

[1] Actul de identitate poate fi: buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport.

[2] Dacă imobilul este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, ambii soţi trebuie să dea procura;

[3] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

 

 

Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

Procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor este un act notarial (contract de mandat) prin care un părinte îl împuterniceşte pe celălalt părinte sau o terţă persoană să solicite eliberarea unui paşaport simplu pentru copilul lor minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani.

Dacă actul se încheie între părinţi, există şi posibilitatea ca unul dintre aceştia să facă o declaraţie notarială prin care să-şi dea acordul în sensul ca celălalt să se prezinte la autorităţile competente pentru a solicita eliberarea paşaportului copilului minor.

Potrivit legii (Art. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate), pentru copilul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu se formulează de către:

 • a) ambii părinţi;
 • b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 • c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • e) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil);
 • f) părintele supravieţuitor;
 • g) reprezentantul legal al minorului;
 • h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

NOTE:

Împuternicirea se poate face doar în cazul minorului cu vârsta sub 14 ani. Minorul cu vârsta de peste 14 ani poate să depună doar personal cerererea pentru eliberarea paşaportului. În schimb, poate împuternici o altă persoană să îi ridice paşaportul, ca şi în cazul persoanelor majore.
În ţară, cererile de eliberare a paşaportului se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. În străinătate, cererile se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (art. 15 alin. 8 coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 248/2005).

Acte necesare la notariat pentru procură

 • actul de identitate al părintelui/părinţilor care fac împuternicirea (mandant), în original;
 • datele de identificare ale persoanei împuternicite să solicite eliberarea/ridicarea paşaportului minorului (mandatar).

Procură pentru ridicarea paşaportului

Procura notarială pentru ridicarea paşaportului simplu este actul autentic prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatarul) pentru a îi ridica paşaportul de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strainatate.

Persoana împuternicită prin procură notarială specială poate doar să ridice paşaportul, după ce solicitantul paşaportului a depus personal actele pentru eliberarea lui. Cu alte cuvinte,titularul cererii de eliberare a unui paşaport nu poate fi reprezentat prin procură şi la depunerea actelor în vederea eliberării paşaportului. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se depun doar personal de către solicitanţi. În ţară, cererile se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. În străinătate, cererile se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (art. 15 alin. 8 coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 248/2005).

Dacă, din motive obiective, solicitantul paşaportului nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (art. 15 alin. 9 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 248/2005).

Această procură specială trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, respectiv:

 • documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
 • documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 • documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

Acte necesare

 • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
 • datele de identificare ale persoanei împuternicite să ridice paşaportul (mandatar).