Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” vă urează bun venit!

Noi oferim servicii notariale în temeiul Legii nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici și a activității notariale. Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază două prerogative: consimțământul expres și liber exprimat al dumneavoastră și relația contractuală pe care o avem cu dumneavoastră în momentul în care apelați la serviciile oferite. Astfel, pe lângă prelucrarea pe bază de consimțământ, prin utilizarea unor funcționalități ale site-ului și serviciului pus la dispoziție de Societate, prelucrarea are loc în baza unui temei contractual, respectiv legal. Vă aducem la cunoștință faptul că notarii publici au obligația de a asigura secretul profesional, astfel încât informațiile oferite de dumneavoastră sunt protejate.

În acest sens am redactat prezenta Politică de confidențialitate, care vă ajută să înțelegeți ce date sunt prelucrate, în ce scop și să puteți oferi Societății Profesionale Notariale ”Gorun și Asociații” un consimțământ educat și informat, în măsura în care doriți continuarea colaborării cu noi.

Informații generale

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” colectează date personale cu scopul de a asigura o bună funcționare a comunității și de a facilita comunicarea și conectarea membrilor acesteia. Înscrierea în comunitate implică exprimarea acordului neechivoc, expres și direct cu privire la colectarea și prelucrarea datelor în modalitățile și pentru scopurile descrise mai jos.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, prin intermediul elementelor de identificare, cum ar fi nume, localizare, număr de identificare, sa. asemenea.

Dumneavoastră aveți posibilitatea, la orice moment, să alegeți care sunt datele cu caracter personal pe care noi le putem colecta, precum și modul de utilizare a acestora.

Date individuale colectate de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” 

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” colectează două categorii de date:

 • date strict necesare funcționării Serviciului; Menționăm că în măsura în care nu doriți colectarea și/sau prelucrarea acestor tipuri de țațe, Serviciul nu poate fi utilizat. În această situație vă comunicăm ferm că sunteți obligați să NU folosiți Serviciul dacă nu doriți prelucrarea datelor menționate în această categorie;
 • date colectate în mod opțional; Aceste date privesc stricta opțiune a utilizatorului de a le accepta, cu scopul de a-și îmbunătății experiența și de a beneficia de anumite servicii conexe Serviciului principal oferit.

În temeiul Legii Notarilor Publici, pentru a putea desfășura activitatea de notariat, acesta trebuie să poată identifica părțile care urmează să participe la procedura notarială. În vederea încheierii unui act sau îndeplinirii procedurii notariale, părțile vor fi identificate prin:

 • acte de identitate prevăzute de lege
 • pașapoarte, în condițiile legii.

Elementele obligatorii pentru identificare a persoanelor sunt:

 • pentru persoana fizică română sau rezidentă în România: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința obișnuită;
 • pentru străini persoane fizice, nerezidenți în România: numele, prenumele, cetățenia și reședința obișnuită declarată, dacă nu reiese din actul în baza căruia s-a stabilit identitatea;
 • pentru persoana juridică de naționalitate română: denumirea, sediul social și codul unic de identificare sau numărul de înregistrare în registrele speciale pentru asociații și fundații, după caz;
 • pentru persoana juridică străină: denumirea, sediul social, naționalitatea și numărul de înregistrare emis de autoritatea competentă din țara de origine;
 • pentru persoana fizică autorizată: numele, prenumele, codul unic de înregistrare fiscală, domiciliul sau reședința profesională cu specificarea activității desfășurate.

În funcție de caracteristicile fiecărui act sau proceduri în parte, poate fi necesară prelucrarea și a altor date cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal colectate cu ocazia utilizării formularului de Programare Online sunt:

 • Nume, prenume, cod numeric personal, adresa completă, serie și număr carte de identitate, data eliberării și organul emitent al cărții de identitate.
 • Alte date cu caracter personal, în funcție de specificitatea actului.

Scopul colectării datelor și modul de utilizare

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” colectează informațiile pentru a putea vă putea furniza, dumneavoastră și tuturor celorlalți utilizatori ai Serviciului o experiență plăcută și eficientă în utilizarea acestuia. Informațiile pe care noi le utilizăm și colectăm, precum și modul în care acestea sunt folosite depinde de modul în care înțelegeți dumneavoastră să utilizați serviciul și să vă personalizați experiența.

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” colectează datele pentru furnizarea unui serviciu de calitate și în cele mai bune condiții. Noi ne dorim ca, în viitor, serviciul oferit să acopere cât mai multe dintre nevoile dumneavoastră, astfel că informațiile colectate vor și pot fi folosite pentru îmbunătățirea serviciului oferit, furnizarea de informații personalizate, măsurarea performanței și a modului de funcționare, utilizare a aplicației, în scopul comunicării cu dumneavoastră și a protecției tuturor membrilor comunității, precum și a noastră.

Informații transmise terților

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu transmite informațiile personale colectate prin formulare către terți.

Transferul datelor tale cu caracter personal către terți poate fi efectuat doar pe baza consimțământului tău expres, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală în sarcina noastră pentru a acționa în acest mod. 

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” poate colecta informații suplimentare precum geo locație, IP, trait-uri de browsing prin intermediul următorilor terți: Google Adwords și Google Analitic. Mai multe detalii despre cookies, funcționalitate, modalitate de folosire și aspecte privind datele cu caracter personal puteți obține accesând: https://developers.google.com/ analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage sau https://support.google.com/analytics/ answer/6004245. 

Pentru a putea beneficia de posibilitatea de a face tranzacții prin intermediul platformei Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”, prin serviciile de plată a parcării ș. a. asemenea, astfel cum sunt descrise în Termeni și în aplicație, Serviciul Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” va oferă posibilitatea de a procesa in mod securizat, activități de plata online prin intermediul procesatorului (NUME), al cărui politica de confidențialitate poate fi consultata aici: (SITE).

Platforma Societății Profesionale Notariale ”Gorun și Asociații”  nu colectează, stochează, transmite sau procesează datele cardului dvs.

Securitatea informațiilor colectate

Informațiile cu caracter personal sunt extrem de importante, iar Noi cunoaștem acest aspect. De aceea, Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”  face demersuri constante și periodice pentru a verifica și actualiza programele de securitate folosite pentru a asigura păstrarea și transferul datelor cu caracter personal în condiții optime și protejându-vă datele cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră

Dumneavoastră, în calitate de utilizator al serviciului oferit, aveți dreptul de a fi informat în mod concret și clar cu privire la drepturile conferite de lege în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră sunt:

 • dreptul de acces – care înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea Societății Profesionale Notariale ”Gorun și Asociații” o confirmare cu privire la prelucrarea sau lipsa prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a accesa aceste date și de a cunoaște următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează ca aceste date să fie divulgate; perioada, sa. asemenea
 • dreptul de rectificare – prin care dumneavoastră puteți solicita actualizarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – prin care dumneavoastră puteți solicita limitarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, necesitatea acestora sau vă opuneți prelucrării pentru orice motiv, pe perioada necesară verificării acestor aspecte;
 • dreptul la portabilitate – care vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost colectate și păstrate de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”;
 • dreptul la opoziție – prin care puteți să vă opuneți oricărei prelucrare cu care nu sunteți de acord;
 • dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere;

Orice comunicare în legătură cu datele cu caracter personal și cu prelucrarea sau modul de prelucrare al acestora, precum și orice alte cereri poate fi făcută la adresa dpo@gorunsiasociatii.com.

Dreptul de modificare a Politicii de Confidențialitate

Prevederile Politicii de Confidențialitate pot fi modificate periodic, pentru a le păstra actualizate la nevoile atât ale dumneavoastră, cât și ale Societății. Totodată motivul actualizării poate fi respectarea unor modificări a legislației.

Prin continuarea utilizării serviciilor oferite implică acceptarea oricăror modificări survenite. Noi vă vom notifica ori de câte ori va interveni o modificare în ceea ce privește politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din prevederile modificate, sunteți obligați să nu mai utilizați serviciul.

Aspecte finale

Politica de Confidențialitate face parte integrantă din Termenii și Condițiile de utilizare, împreună cu orice alte anexe și acte adiționale. Folosirea serviciilor oferite de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” este supusă Termenilor și Condițiilor de utilizare, Politicii de Confidențialitate și reprezintă consimțământul informat și oferit în cunoștință de cauză de către dumneavoastră fată de acestea.

Ultima modificare: 31.01.2022