Contractul de întreţinere – Generalități

În zilele noastre, contractul de întreținere a devenit din ce în ce mai căutat de persoanele care își protejează drepturile și obligațiile pe cale legală. În marea majoritate a cazurilor astfel de contracte se încheie spre obținerea unui drept sau a unui folos patrimonial.

Ceea ce este de reținut înainte de încheierea unui contract de întreținere este faptul că: rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de către instanţă însă autentificarea sa poate fi făcută  în formă autentică  pe cale notarială,  sub sancţiunea nulităţii absolute.

În cazul în care comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme cu bunele moravuri și obligaţiile de întreţinere, legiuitorul face menţiune explicită despre imposibilitatea utilizării instituţiei rezoluţiunii unilaterale.

Altfel spus este necesară analizarea tuturor consecințelor pe care un contract de acest tip le poate produce. Pentru a vă veni în ajutor o să expunem mai jos câteva caracteristici generale care reglementeaza noțiunea contractului de întretinere; conform Articolul 2254 din Noul Cod Civil:

„Prin contractul de întretinere o parte se obligă sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare întretinerii și îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevazut durată întreținerii ori s-a prevazut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreținerea se datorează pentru toata durata vietii creditorului întreținerii.”

Acte necesare pentru contractul de întreținere

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către institutiile statului;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extras de carte funciară pentru autentificare2;
  • pentru apartamente, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).

 

Cunoașterea și înțelegerea consecințelor pe care acest act îl produce reprezintă un atu pentru oricare dintre părți, după cum am menționat anterior, încetarea contractului de întreţinere se face de către instanța de judecată și necesită existența următoarelor condiții conform Art. 2263 Cod Civil:

(1) Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme.

(2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum şi atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de instanţă, dispoziţiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

(4) Dacă rezoluţiunea a fost cerută pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), oferta de întreţinere făcută de debitorul pârât după introducerea acţiunii nu poate împiedica rezoluţiunea contractului.

(5) În cazul în care rezoluţiunea se pronunţă pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

(6) Dreptul la acţiunea în rezoluţiune se transmite moştenitorilor.

Obligațiile de întreținere din contract

Obligaţia de întreţinere poate consta în: procurare de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, tratament medical, ambulatoriu şi spitalicesc, medicamente, menajul complet, fie efectuat de debitorul obligaţiei de întreţinere, fie prin angajarea unei persoane, care să se ocupe în mod expres de aceasta, însă, în acest din urmă caz, angajarea se va face numai cu acordul expres al întreţinutului.

Întinderea obligaţiei de întreţinere

Debitorul întreţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite în mod echitabil ţinându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului.

Debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală.

Când întreţinerea are caracter viager sau când creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze.

Întreținătorul datorează întreținere în aceeaşi măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parţial ori şi-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreţinerii nu este ţinut să răspundă.( ex: inflație, devalorizare, etc)

Clauza prin care creditorul întreţinerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată nescrisă.

 

Dacă aveți nevoie să încheiați un contract de întreținere vă așteptăm la Societatea Notarială Gorun și Asociații pentru mai multe informați sau chiar pentru a vă instocmi actul în timp ce savurați o cafea.

Pentru a avea prioritate faceți o programare online

 

Înapoi la Blog