Aceasta sectiune vine să clarifice pentru toți cei interesați aspecte legale și practice legate de eliberarea de declarații sau procuri notariale. Gorun și Asociații vine astfel în ajutorul comunității oferind informații utile celor ce au nevoie de servicii notariale.

Declarații

Procuri

 

Declarații

În multe cazuri, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca ea să fie încheiată în formă autentică, în faţa unui notar. O astfel de declaraţie este, de exemplu, declaraţia de renunţare la succesiune pentru care Codul Civil impune regula ca ea să fie dată în faţa unui notar.

De asemenea, numeroase acte normative (legi speciale, regulamente interioare ale diverselor instituţii, ordine de Ministru etc.) impun necesitatea unei declaraţii date în faţa unui notar public.

Va prezentam mai joc câteva tipuri de declarații, din cele mai frecvente, ce se dau în fața unui notar.

Declarații cu caracter imobiliar

Declarații privind acte notariale

Declarații comerciale

 • Declarație administrator/asociat înființare societate la Registrul Comerțului
 • Declarație privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social

Declarații privind succesiunea și/sau moștenirea

 • Declaraţie de acceptare a succesiunii
 • Declaraţie de renunţare la succesiune/moştenire
 • Declaratie de retractare a renunțării la moștenire

Declarații privind familia

 • Declarație de recunoaștere a paternității copilului
 • Declaraţie acord părinte plecare minor în străinătate
 • Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial

Alte declarații

 

Declarație pentru programul Prima Casa

 

Declarația notarială pentru programul “Prima Casă” este unul dintre actele necesare la bancă pentru solicitantul creditului “Prima Casă“. Mai exact, legea prevede că solicitantul unui credit “Prima Casă” în vederea cumpărării sau construirii unei locuințe, trebuie să dea o declaraţie autentică pe propria răspundere în fața notarului public din care să reiasă că îndeplinește una din următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită;

b) deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul “Prima Casă”.

Aceste condiții sunt reglementate de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009.

Pentru acest tip de declarație este nevoie doar de un act de indentitate al beneficiarului creditului

ÎNAPOI SUS ⇑

 

Declaraţie autentică de radiere ipotecă imobiliară din cartea funciară

 

La terminarea unui credit ipotecar, banca în favoarea căreia s-a instituit dreptul de ipotecă legală asupra imobilului adus în garanție va da o declarație notarială autentică de radiere a ipotecii pe care notarul o va comunica la cartea funciară (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Biroul de carte funciară).

În baza acestei declarații autentice, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Biroul de carte funciară competent va elibera o încheiere prin care va dispune radierea sarcinilor din cartea funciară a imobilului respectiv.

Acte necesare la notariat pentru radierea ipotecii

 • actul de proprietate al imobilului ipotecat;
 • contractul de ipotecă;
 • extras de carte funciară pentru informare;
 • încheierea de intabulare;
 • adresa băncii din care rezultă achitarea integrală a creditului ipotecar și acordul acesteia cu privire la radierea sarcinilor din cartea funciară a imobilului.

La acest tip de declarație pe lângă taxele notarial maie există și taxe ce se achita la OCPI.

ÎNAPOI SUS ⇑

Declarație de luare în spațiu/locuință

Declaraţia de luare în spațiu este actul notarial prin care o persoană (găzduitorul) își dă acordul cu privire la luarea în spațiu locativ a unei alte persoane.

Această declarație este unul dintre documentele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu în fața organelor competente (poliție) pentru schimbarea domiciliului din cartea de identitate sau aplicarea vizei de flotant și este prevăzută de art. 28 din OUG Nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Când dovada domiciliului se face prin declarație, ea va fi însoțită de titlul locativ sau de documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, care să ateste că solicitantul sau, după caz, găzduitorul său este înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă.

Acte necesare la notariat
 • cartea de identitate a proprietarului, în original;
 • copia actului de identitate a persoanei care urmează să fie luată în spațiu;
 • titlul locativ al găzduitorului, în original (contract de vânzare, donație, hotărâre judecătorească definitivă, închiriere, comodat etc.);
 • dacă există, încheierea de intabulare.

ÎNAPOI SUS ⇑

Declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager

 

Beneficiarul dreptului de uzufruct (uzufructuarul) poate oricând renunța la dreptul său prin declarație autentică notarială, în baza art. 746 al. 1 lit. d) Cod Civil. Această renunțare îi profită nudului proprietar care își întregește astfel prerogativele dreptului de proprietate mai devreme decât ar fi fost de așteptat.

Acte necesare:

 • actul de identitate al uzufructuarului;
 • titlu de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.) sau, după caz, actul prin care a fost de constituit dreptul de uzufruct;
 • încheierea de înscriere a dreptului de uzufruct în cartea funciară, emisă de OCPI – BCPI competent, Cluj în cazul nostru;
 • certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară competentă*) ;
 • extras de carte funciară pentru informare*)

*) Atât certificatul fiscal cât și extrasul de carte funciară pentru informare se pot obține prin intermediul biroului notarial.

ÎNAPOI SUS ⇑

Declarație privind acordul vecinilor pentru construcție

 

Declarația privind acordul vecinilor pentru construcția sau schimbarea destinației unui imobil (apartament, casă, etc.) este un act notarial necesar la eliberarea autorizației de construcție de către primărie, în anumite cazuri prevăzute de lege sau, după caz, de regulamentul de urbanism.

Pentru a putea fi folosită la primărie, declarația trebuie autentificată la notariat și, de regulă, să nu fie mai veche de 6 luni – termen stabilit prin normele interne ale primăriei.

Doar proprietarul sau, după caz, coproprietarii al căror acord este necesar pentru construcție pot da această declarație în fața notarului public.

Acte necesare la notariat pentru declarație

 • actul de identitate al vecinului care își dă acordul;
 • actul de identitate al persoanei în favoarea căreia se dă declarația;
 • actul de proprietate*) ;

*) Actul de proprietate poate fi, după caz: contract vânzare-cumpărare, donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.) Biroul notarial nu va reține înscrisuri în original, ci doar copii ale actelor în baza cărora se dă declarația. Copiile documentelor se vor păstra în arhiva biroului, la dosarul actului.

ÎNAPOI SUS ⇑

Declarație de revocare procură

 

Persoana care a făcut o procură notarială generală sau specială (mandantul) poate oricând să revoce această procură, prin declarație notarială de revocare a procurii în baza art. 2031 alin. 1 din noul Cod Civil.

Declarația de revocare a procurii se poate da la orice notar public din România sau, dacă mandantul se află în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

Notarul public va solicita înscrierea declarației de revocare a oricărei procuri notariale în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor acestora (RNNEPR). RNNEPR este un registru administrat de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, precum şi actele de revocare a acestora.

Acte necesare pentru declarația de revocare a unei procuri: actul de identitate al părții care a făcut împuternicirea (mandant), în original.

ÎNAPOI SUS ⇑

Declarația de notorietate

Declaraţia de notorietate este actul notarial prin care o persoană declară, pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declaraţii (art. 292 Cod Penal), după caz:

 • numele sub care mai este cunoscută o persoană în societate;
 • că persoana în cauză este una şi aceeaşi cu cea a cărei nume a fost greşit sau incomplet trecut (de ex. omiterea unui prenume) în unele acte sau documente personale (certificat de naştere, căsătorie, titlu de proprietate etc.).
 • alte situaţii de fapt care pot fi de notorietate într-o comunitate (anul decesului unei persoane etc.).

Condiții de îndeplinit:

1. această declaraţie se dă de către minim două persoane, cunoştinţe ale persoanei în cauză;

2. nu este necesară prezenţa persoanei la care se referă declaraţia. Persoanele care se identifică la notariat sunt doar cele care vor da efectiv declaraţia de notorietate;

3. declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea ca persoană fizică autorizată (PFA)/întreprindere familială se eliberează de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, deci nu se autentifică la notariat.

ÎNAPOI SUS ⇑

 

Declaraţie pierdere diplomă de bacalaureat/licenţă

 

În cazul nefericit în care aţi pierdut diploma de bacalaureat, de licenţă sau o parte componentă a acestora (ex: foaia matricolă), trebuie să procedaţi după cum urmează:

1. primul pas este să declaraţi pierderea diplomei în Monitorul Oficial al României;

2. mergeți la un birou notarial cu pagina din Monitorul Oficial în care s-a publicat anunţul de pierdere al diplomei şi să daţi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că aţi pierdut documentul în circumstanţe necunoscute.

3. în final, trebuie să faceți o cerere către directorul instituției care a emis actul de studii la care anexați: pagina anunțului publicat în Monitorul Oficial, declarația notarială pe proprie răspundere, copia legalizată a certificatului de naștere, copie simplă a cărții de identitate, 2 poze format 3×4.

După depunerea cererii cu toate actele necesare, instituția emitentă va elibera duplicatul documentului pierdut în termen de 30 de zile.

Acte necesare la notariat

pentru declaraţia de pierdere a diplomei de bacalaureat/licenţă etc.:

 • actul dvs. de identitate;
 • datele de identificare ale diplomei pierdute (seria, data eliberării..);
 • Monitorul Oficial în care aţi publicat anunţul de pierdere al diplomei.

 

Procuri

 

 

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau in relația cu o banca. Vedeți mai multe exemple și modele de procuri aici: modele de procuri.

Tipuri de procuri și împuterniciri pentru diverse situații:

Procură administrare societate
Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)
Procură semnatură electronică (digitală)
Procură de folosire autoturism
Împuternicire înmatriculare auto
Procură cazier judiciar
Procură judiciară
Procură de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)
Procură de reprezentare la divorțul prin notariat
Procură de reprezentare la succesiune
Procură pentru bancă
Împuternicire Registrul Comerțului
Procură ridicare pensie
Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)
Procură donație imobil (apartament, casă, teren)
Procură vânzare apartament
Procură vânzare auto
Procură vânzare casă
Procura pentru copil minor
Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)
Procură pentru ridicarea paşaportului
Procură specială

ÎNAPOI SUS ⇑